Medezeggenschap, invloed en feedback
Vanaf onze start in 2016 heeft de betrokkenheid en inspraak van leerlingen en ouders breed invulling gekregen op onze school. Er zijn direct ouder- en leerlingklankbordgroepen in het leven geroepen die met de school meedenken, de school adviseren en soms ook activiteiten (mede) organiseren voor de school.

De ouderklankbordgroep
De ouderklankbordgroep (OKG) bestaat uit 8 ouders die de school (gevraagd en ongevraagd) adviseren, ondersteunen en feedback geven waar dat nodig is. De OKG onderhoudt contact met de ouders en is regelmatig aanwezig op ouderavonden. 
De OKG vergadert zes maal per jaar en organiseert twee ouderbijeenkomsten per jaar. Een vertegenwoordiging van de schoolleiding is bij de vergaderingen en bijeenkomsten volledig of deels aanwezig.

De OKG is bereikbaar via: ouderklankbordgroep@alasca.espritscholen.nl

De leerlingklankbordgroep
De LKG bestaat uit een groep van 8 leerlingen, die een zo goed mogelijke vertegenwoordiging vormt van de leerlingpopulatie. De LKG denkt op constructieve wijze mee over het onderwijs en de school. De LKG organiseert regelmatig activiteiten voor leerlingen, zoals schoolfeesten. 
De LKG komt 4 tot 6 maal per schooljaar samen en heeft dan overleg met een of meerdere afgevaardigden vanuit de school, onder wie veelal een lid van de schoolleiding.

De LKG is bereikbaar via: leerlingklankbordgroep@alasca.espritscholen.nl

Medezeggenschap
Vanuit de OKG en de LKG is steeds een lid afgevaardigd om zitting te nemen in de medezeggenschapsraad. Daarin hebben tevens twee docenten zitting.

De MR is bereikbaar via: medezeggenschapsraad@alasca.espritscholen.nl