Contacten met ouders

Contacten tussen school en ouders
Alle vragen rondom verzuim kunnen worden gesteld aan de verzuimcoordinator (verzuim@alasca.espritscholen.nl), voor vragen over de inschrijving van uw kind, financiën en Magister kunt u terecht bij onze administratie (info@alasca.espritscholen.nl).
Voor overige vragen en opmerkingen is de mentor van uw kind altijd het eerste aanspreekpunt. De mentor is altijd bereikbaar via mail (voorletter(s).achternaam@alasca.espritscholen.nl).

Een aanspreekpunt per gezin
Bij contacten tussen school en ouders, bijvoorbeeld over voortgang van uw kind of evt. leerproblemen, zijn beide ouders/voogden in principe altijd welkom. De school communiceert echter altijd met een contactpersoon per gezin. Ouders hebben vervolgens zelf de verantwoordelijkheid om elkaar te informeren, ook wanneer ouders zijn gescheiden en/of weinig contact hebben met elkaar. 

Verdere afspraken over mailgebruik
De school communiceert over het algemeen via email met ouders. Dat is vaak de snelste en meest efficiente weg. Om de hoeveelheid mails en de lengte van mailcorrespondenties zoveel mogelijk te beperken, hebben we daarover een aantal afspraken gemaakt:
- de school informeert ouders regelmatig uitgebreid via onze periodieke oudermailing, die in in ieder geval 4 maal per jaar verschijnt en naar alle ouders wordt gemaild. Ook leerlingen ontvangen soms een wat langer bericht, bijvoorbeeld met uitleg over een excursie. Verder wordt e-mail echter alleen gebruikt voor relatief korte en informatieve berichten. Voor communicatie over urgente, complexe of meer uitgebreide zaken is telefonisch contact of een persoonlijk gesprek, bijvoorbeeld met een mentor, beter geschikt. Op die wijze streeft de school naar een efficiënt en effectief gebruik van e-mail als communicatiemiddel. 
- Bij mailcontact tussen ouders en mentor geldt de afspraak dat de mentor in principe, overmachtsituaties buiten beschouwing gelaten, binnen drie werkdagen reageert. Dat kan via mail of telefonisch.
- Het is van belang dat de adresgegevens van leerlingen en ouders, waaronder de mailadressen, altijd actueel en correct zijn. Ouders dienen eventuele wijzigingen hierin zelf door te voeren in Magister.